Закони

Закон за държавния служител

Закон за незaвисимия финансов одит

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за сметната палата

Закон за държавна финасова инспекция

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит