Съобщение относно Годишен доклад за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес